از مجموعه شعری که آماده‌ی چاپ می شود :

در گیجگاه جهان

وقتی سحر

چمدانم را به هم می ریزد،

پنجره‌ام را 

با کدام باد و آتش و آب

به خاک بسپارم؟

من لیلیٍ چمدانم

آنگاه که

 سحر به دنبالم راه می افتد و

شب هنگام سر به بیابان جهان می گذارد

سحر تمام جهان چمدانم را

می برد تا نمی برد!