دوستان سلام

اين شماره ی نشريه‌ی الكترونيكی بلوط به نقدها و نظرهايی درباره‌ی  مجموعه شعر طعم روزهای نيامده اختصاص دارد. دوست داريم كه نظرات ، پيشنهاد ها و انتقادهايتان را بدانيم واستفاده كنيم .

                                                                                                 باسپاس : جليل آهنگرنژاد  

 

 

طعم شعرهای آينده

نگاهی  به طعم روزهای نيامده

به قلم:‌فرياد شيری

 

 

دريك شايد عريان

نگاهی به طعم روزهای نيامده

به قلم : استاد حسن رباطی

 

 

رها شدن در يك حوض يخ

نگاهی  به طعم روزهای نيامده

به قلم :‌ابراهيم پويا

 

 

فرشته‌ای كردی پوش با طعم روزهای نيامده

نگاهی كوتاه به طعم روزهای نيامده 

 به قلم : مسعود صادقی بروجردی

 

آورندگان شعر دشوار

حاشيه‌اي بر « طعم روزهاي نيامده » اثر : جليل آهنگرنژاد

به قلم: لطيف عمران پور